..

Receptura

W odróżnieniu od 
Specyfikacji konstrukcyjnej
Zwanej również
Rozwinięciem struktury produktu
Która również jest wykazem składników
Lecz niedopuszczającym odchyleń
Charakteryzuje się pewnym 
Stopniem niedookreślenia